Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

Chcete začít vystavovat?

Při výběru výstavy musíme vzít v úvahu, zda my i náš pes patříme k začínajícím nebo zkušeným vystavovatelům. Začátečníkům bych ale doporučila začít s vystavováním na menších oblastních nebo krajských výstavách. Jedná se vždy o velmi pěkně zorganizované kynologické akce. Vy i Váš pejsek budete mít lepší možnost seznámit se s prostředím i průběhem výstavy, nežli rovnou na národních nebo mezinárodních výstavách, kde se již vyžaduje určitá zkušenost a připravenost.

První výstava není pro Vašeho psa většinou vůbec jednoduchá. Hluk, množství lidí a psů, cizí člověk, který jej prohlíží, neznámé pachy a zvuky. Menší oblastní výstavy jsou vhodné pro začátečníky i proto, že je zde komornější atmosféra a klidnější pes si zde lépe zvykne na výstavní ruch, nežli rovnou na mezinárodních výstavách, které se většinou pořádají v obrovských halách, kde bývá velký hluk. Nekažte tak hned na začátku Vašemu psovi začátek výstavní kariéry, nejde si přece ihned pro titul. Jděte psa učit.

Ať se Váš pejsek předvede poprvé jakkoliv, hlaďte jej, chvalte, uklidňujte, případně odměňte pamlskem. Jestliže si vyděšené zvíře zafixuje, že je pro ně výstava hrůza a děs a že je tam nečeká nic dobrého, těžko se někdy dočkáte sebevědomě vykračujícího krasavce v kruhu. Postupem času si pes na předvádění nejen zvykne, ale jsou i tací, kteří se předvádějí přímo s potěšením.

Je škoda, že účasti na výstavách oblastních a krajských využívá jen málo majitelů plemene pekinéz a japan-chin. Kdyby naše plemena měla možnost častěji se na těchto výstavách prezentovat, jistě by tak získala větší okruh obdivovatelů ze strany přihlížejících diváků, pro které je taková výstava v jejich městě významnou společenskou událostí.

Veronika Hejnová

 

Přehled výstav a zadávaných titulů

Pokud se rozhodnete se svým psem výstavy zúčastnit, je nutné zažádat si s dostatečným předstihem o přihlášku se složenkou a propozice pro výstavu. Řádně vyplněnou přihlášku s přiloženým dokladem o zaplacení je třeba zaslat do termínu uzávěrky na adresu pořadatele. V současné době je u nezanedbatelného počtu výstav možnost stáhnout si přihlášku i propozice z webových stránek výstavy nebo pořadatele, možné také bývá zaplatit poplatky bankovním převodem.

 

Druhy výstav

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:
a) oblastní a krajské
b) klubové (CAC, CAJC)
c) speciální (CAC, CAJC)
d) národní (CAC, CAJC)
e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)

a) Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

b) Klubové výstavy  - pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, písmeno c) VŘ ČMKU. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje.
To znamená:
1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC
1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC
1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC

c) Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.

d) Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

e) Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

 

Výstavní třídy

a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.
b) Rozdělení psů do tříd:

Třídy povinné:
1. třída mladých - 9 - 18 měsíců
2. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
3. třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. "malý certifikát". Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU.
4. třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
5. třída veteránů - od 8 let
6. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:
7. třída štěňat - 4 – 6 měsíců
8. třída dorostu - 6 - 9 měsíců
9. mezitřída - 15 - 24 měsíců
10. třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
11. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI. Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampion a Český Junior šampion.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

 

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky.
a) Třída dorostu
- velmi nadějný
- nadějný
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:
- výborná
- velmi dobrá
- dobrá
- dostatečná
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
- vyloučen z posuzování: - Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:
neposouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb, nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

 

Tituly

a) Vítěz třídy
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
b) Oblastní a krajský vítěz
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
c) Klubový vítěz
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod.). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
d) Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
e) Národní vítěz
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
f) Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
g) Nejlepší veterán plemene
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1.
h) Vítěz plemene FCI (BOB)
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
i) Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák.
(Podmínky této soutěže zde vynecháváme, protože se zatím netýkají námi chovaných plemen.)
j) Vítěz skupiny FCI (BIG)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
k) Vítěz dne (BOD)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
l) Vítěz výstavy (BIS)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:
m) Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG)
Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene a z vítězů skupin se stanoví Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy (JBIS).
n) Juniorský vítěz výstavy (JBIS)
Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

odkaz na kompletní Výstavní řád ČMKU

 

Čekatelství

a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión.
b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampión.
c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI.

Čekatelství uděluje (CAC, CAJC) nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU.

 

Výstavní tituly - vysvětlení zkratek

BIG (Best In Group) - nejlepší jedinec skupiny FCI

BIS (Best In Show) – nejkrásnější jedinec výstavy

BOB (Best Of Breed) - nejlepší jedinec plemene

BOD (Best Of Day) - nejlepší jedinec dne

BOG (Best Of Group) = BIG

CAC (Certificat d'Aptitude au Championat) - čekatelství národního šampionátu krásy

CAJC (Certificat d'Aptitude au Junior Championat) - čekatelství juniorského národního šampionátu krásy

CACA - čekatelství šampionátu krásy Rakouska

CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté) - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

 

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION"

1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
2. CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9 - 24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství (CAC) muže být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladu předložených majitelem psa/feny, tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
5. Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.
6. Pro titul Český junior šampion nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampionem nebo Českým šampionem.

Schváleno P CMKU 22. 11. 2001.
Řád nabývá platnosti od 1. 1. 2002.

 

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION"

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:

1)

a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstave psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P CMKU.

b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích.

3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.

4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Jedincům ohodnoceným na stejné výstave známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res.CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů), a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1".

Pokud získá na výstave CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res.CAC na sekretariátu ČMKU.

schváleno P ČMKU 22. 11. 2001.
Řád nabývá platnosti od 1. 1. 2002

 

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad
Ocenění Res.CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu Res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.
 

 


nahoru