Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

BONITAČNÍ ŘÁD ICO

 
1.  Základní ustanovení

1.1  Bonitace je veřejnou, odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání se standardem FCI i na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné způsobilosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.

1.2  Úspěšné absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitace platí pro celý život.

1.3  Bonitace provádí minimálně tříčlenná komise ve složení: posuzovatel exteriéru a HPCH ICO pro dané plemeno, nebo jimi určený zástupce, a člen sboru poradců chovu Interclubu Orient pekinéz a japan-chin (dále jen ICO).

1.4  Posuzování psů na bonitacích musí být provedeno na základě Bonitačního hodnocení pro zařazení do chovu. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu.

1.4.1  Průkaz původu odesílá k přeregistraci na PK ČMKU majitel bonitovaného jedince.

1.5  Výbor ICO je na základě návrhu bonitační komise oprávněn přerušit(případně opakovat) bonitaci v případě porušení chovatelského, zápisního a bonitačního řádu a v případě pochybnosti o identitě bonitovaného jedince.

1.6  Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky chovatelského a zápisního řádu ICO, kteří v den konání bonitace splnili předepsanou věkovou hranici 12 měsíců, mají průkaz původu, jsou řádně identifikováni (tetováním nebo čipováním) a jsou v majetku člena ICO nebo chovatele chovajícího pod záštitou ICO na základě platné smlouvy.

1.6.1  Psi v majetku členů jiných klubů se mohou bonitace zúčastnit na základě předložení písemného povolení schváleného odpovědným funkcionářem příslušného klubu.

1.6.2  Psi v majetku osob, které nejsou členy žádného chovatelského klubu, se mohou zúčastnit bonitace při splnění všech podmínek stanovených tímto bonitačním řádem, po uhrazení bonitačního poplatku se 100% příplatkem.

1.7  Členové ICO, kteří ze závažných důvodů chtějí bonitovat na bonitacích u jiného klubu (který se věnuje chovu příslušného plemene), mohou tak provést po předložení písemné žádosti k hlavnímu poradci chovu (dále jen HPCH) pro dané plemeno a jejím písemném schválení.

1.7.1  Majitel takto bonitovaného jedince je povinen uhradit bonitační poplatek ICO.

1.8  Posuzovatel je oprávněn vyloučit z bonitace psa špinavého, nečesaného nebo zahmyzeného.

1.9  Bonitační komise má právo při zjištění exteriérových vad, které nejsou vylučovacími vadami, stanovit konkrétní podmínky za , kterých lze uvedeného jedince využít v chovu.Tyto podmínky, uvede v poznámce Bonitačního protokolu.

 
2.  Povinnosti pořadatele bonitace

2.1  Pořadatelem bonitace je výbor ICO, který ve svém plánu činnosti na příslušný rok plánuje dostatečný počet bonitací.
2.1.1  Výbor ICO je povinen včas informovat své členy o termínech a místu konání bonitací
2.1.2  zajistit nominaci posuzovatele(ů) s příslušnou aprobací, jmenování členů komise
2.1.3  zajistit vhodné prostory pro konání bonitace, s ohledem na důstojnost a specifičnost konané akce
2.1.4  zabezpečit pořadatelskou službu a materiální potřeby k zabezpečení akce(váhy, měřidla k přeměření sledovaných tělesných parametrů atd.)

2.2  zabezpečit povolení akce na místně příslušném orgánu státní správy

2.3  zabezpečit povolení akce na místně příslušné veterinární správě

2.4  zabezpečit v den konání bonitace veterinární dohled.

  
3.  Přihlášky na bonitaci

3.1  Přihlášky na bonitaci jsou písemné a předtištěné údaje musí být řádně a čitelně vyplněny. Součásti přihlášky na bonitaci je i kopie PP a doklad o uhrazení příslušného poplatku.

3.2  Za agendu spojenou s vyřizováním a přijímání přihlášek na danou bonitací zodpovídají HPCH, kteří provedou kontrolu přihlášky po stránce obsahové a věcné.

3.3  HPCH zodpovídá za to, že u přihlášeného jedince nedochází k opakované bonitaci.

3.4  HPCH po provedené kontrole přihlášky zpracuje záhlaví bonitačního protokolu a písemně sdělí majiteli bonitovaného jedince přijetí na bonitaci.

3.5  HPCH zabezpečí zveřejnění výsledků bonitace v nejbližším možném termínu na webových stránkách ICO a v ročence ICO.

 
4.  Bonitační hodnocení (kód) a bonitační protokol

4.1  Výbor ICO svým rozhodnutím zpracovává a schvaluje bonitační hodnocení(kód) pro dané plemeno podle platného standardu FCI.

4.2  Bonitační hodnocení vydává jako přílohu tohoto bonitačního řádu.

4.3  Bonitační protokol zpracovává bonitační komise ve dvou výtiscích a podepisují ho všichni členové komise, posuzovatel a majitel posuzovaného jedince.

4.4  Originál protokolu obdrží majitel bonitovaného jedince, kopie ze zakládá u HPCH pro dané plemeno.

 
5.  Bonitační poplatky

5.1  Výbor ICO zpracovává a navrhuje výši poplatků za bonitaci v návaznosti na reálné náklady uvedené akce.

5.2  Výši poplatku schvaluje na základě OŘ ICO čl. 5.4. odrážka 7 výbor ICO a následně ji zveřejní v ročence ICO a na webových stránkách ICO.

 
6.  Veterinární podmínky

6.1  Bonitace se mohou zúčastnit pouze klinicky zdravá zvířata s platnou vakcinací proti vzteklině (§ 4, odst.1, písm.f veterinárního zákona) a musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.

 
7.  Mimořádná bonitace

7.1  Ve zcela mimořádných a ojedinělých případech, na základě písemné žádosti a písemného povolení HPCH, je možné provést bonitaci mimo termín stanovený plánem konání bonitací.

7.2  Náklady na zabezpečení posuzovatele a členy komise při dodržení ustanovení tohoto řádu v plné výši hradí majitel bonitovaného jedince.

 
8.  Doklady k bonitaci

8.1  Průkaz původu bonitovaného jedince

8.2  Očkovací průkaz

8.3  Doklad o uhrazení poplatku (součást přihlášky), v případě platby na místě kopie pokladního bločku

8.4  V případě bonitace jedince s vadami po úrazu nebo v důsledku vedlejších účinků léčbou ATB, kortikoidy atd. musí majitel tuto situaci doložit zprávou veterinárního lékaře; v případě zlomenin končetin s následkem kulhání, ztrátou řezáků nad limit povolený bonitačním kódem rentgenovým snímkem s popisem

8.5  V případě složitosti posouzení případu ve smyslu čl. 8.4 má bonitační komise právo bonitaci pozastavit, vyžádat si od majitele doplňující údaje, případně rozhodnout až po posouzení předložených dokumentů nezávislým specialistou

 
9.  Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise

9.1  Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo na odvolání k výboru ICO do 1 měsíce po uskutečnění bonitace, a to doporučeným dopisem, ve kterém uvede důvody odvolání, a složením odvolací jistiny ve výši platného poplatku za bonitaci.

9.2  Opakovanou bonitaci provede výborem ICO jmenovaná minimálně pětičlenná zvláštní komise ve složení: 1 - 2 posuzovatelé exteriéru, 1 - 2 členové sboru poradců chovu, 1 - 2 členů výboru ICO, na příští plánované bonitaci.

9.3  Rozhodnutí zvláštní komise je konečné a není proti němu odvolání. V případě uznání oprávněnosti na opakovanou bonitaci se složená jistina vrací majiteli opakovaně bonitovaného jedince.

 
10.  Závěrečné ustanovení

10.1  Tento bonitační řád je součástí Chovatelského řádu ICO.

10.2  Nahrazuje bonitační řád platný od 1.června 1990.

10.3  Je schválen VČS konanou dne 23. 2. 2002 v hotelu Svornost Praha ­ Dolní Počernice a vstupuje v platnost dnem schválení.

 


nahoru