Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD FCI

 

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE
FCI Office, Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin, Belgique
tel: +32 71 59.12.38, fax: +32 71 59.22.29, email: info@fci.be

 • Preambule
  Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Intemationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery.
 • Tento chovatelský řád FCI platí bezprostředně pro všechny členské země FCI jakož i pro smluvní partnery, přičemž chovat se smí jedině s funkčními a dědičně zdravými povahově pevnými čistokrevnými psy, kteří jsou zapsáni v plemenné knize nebo registru (viz příloha) uznávaném FCI, a kteří splňují předpoklady stanovené příslušným členem nebo smluvním partnerem FCI.
 • Dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní znaky, typ plemene a povahu typickou pro plemeno, který však nemá žádné podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Členové a smluvní partneři FCI se nabádají, aby zabránili přehánění plemenných znaků, jež by mohly ve svém následku nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
 •  K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjiš1ěná dysplasie kyčelního kloubu těžkého stupně.
 • Členské země FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé dědičné vady, například DKK nebo PRA, metodicky je potírat, neustále zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku FCI o nich poskytnout zprávu.
 • FCI, členským zemím a smluvním partnerem FCI je při vyhodnocování a potírání genetických vad k dispozici vědecká komise. Pokud tato komise vypracuje katalog příslušných opatření, jsou tato opatření na základě usnesení předsednictva FCI závazná.
 • Za chov odpovídají členské země respektive smluvní partneři FCI Tím se rozumí řízení chovu, poradenská činnost v chovu a kontroly chovu a vedení plemenné knihy.
 • Chov a rozvoj plemen psů musí vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných zásad tak, aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či nedostatku užitkových schopností. Chov musí sloužit cíli zachování a pokud možno rozšiřování genetické různorodosti plemen.
 • K chovu lze používat pouze funkčně zdravé psy. Chovatel, který vybírá psa do chovu, je zodpovědný za určení, zda je chovné zvíře pro chov vhodné duševně i tělesně.
 • Chovatel je povinen zajistit kvalitní duševní i fyzické podmínky pro chovná zvířata.
 • Po dobu, kdy je štěně v péči chovatel, je chovatel povinen zajistit štěněti tělesně i duševně blahodárné prostředí, zaručující jeho řádné zapojení do společnosti.
 • Je povinností členských zemí a smluvních partneru FCI zpracovat v souladu s tímto chovatelským řádem vlastní chovatelské řády, ve kterých budou stanoveny chovatelské cíle. V těchto řádech je třeba přiměřeně zohlednit užitkové vlastnosti specifické pro jednotlivá plemena.
 • Komerčním obchodníkům se psy a komerčním chovatelům psů se chov ve členské zemi FCI nebo v zemi smluvniho partnera nedovoluje.
 • Vzájemná práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen jsou upravena zásadně národním právem, řády národních svazů a jejich chovatelských klubů a spolků příslušných plemen a soukromými ujednáními. Kde takováto ustanovení chybí, platí mezinárodní chovatelský řád FCI.
 • Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje před každým zamýšleným krytím sjednat si písemně vzájemné dohody a zvláště ve věci finančních závazků sjednat jasné podmínky.
 • Za vlastníka se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je tedy nepochybně majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platným průkazem o registraci a původu psa.
 • Držitelem chovného psa je buď majitel chovného psa, nebo ta osoba, která je majitelem oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen.
 • Doprava a strava feny
  Vlastníkovi chovné feny se doporučuje, aby fenu přivezl ke psovi osobně nebo tím pověřil důvěryhodnou osobu. Pokud zůstává fena několik dní u držitele psa, veškeré náklady s tím spojené, jako krmení, ubytování, případná veterinární ošetření, popř. i škody, které by fena v odchovném zařízení nebo bytě držitele psa způsobila jsou k tíži majitele feny. Dopravu feny zpět rovněž hradí majitel feny.
 • Povinné ručení
  Se zřetelem na zákonná ustanovení v různých zemích platí ve smyslu tohoto ustanovení jako ručitel zvířete za škody způsobené třetím osobám ta osoba, která zvířeti v době škody poskytuje pobyt a zaopatření. Příslušný majitel nebo držitel chovného psa se zavazují tuto okolnost vzít v úvahu při uzavření osobního povinného ručení.
 • Smrt feny
  V případě úhynu feny během jejího pobytu u držitele krycího psa, nechá tento na své výlohy zjistit příčinu úhynu veterinárním lékařem. Majiteli feny podá zprávu o smrti feny co nejrychleji a udá příčinu úhynu. Pokud si majitel přeje vidět mrtvou fenu, musí k tomu dostat příležitost. Pokud smrt nastala zjevně zaviněním držitele psa, je tento povinen uhradit majiteli feny škodu. Pokud nemá držitel psa zavinění na úhynu feny, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa všechny výlohy, které mu s úhynem feny vznikly.
 • Volba krycího psa
  Držitel chovného psa se zavazuje, že fenu nepřipustí jiným než předpokládaným psem. Pokud pes nekryje, smí být fena připuštěna jiným psem jen se svolením majitele feny. V žádném případě není povoleno připustit během jednoho hárání fenu dvěma nebo více psy.
 • Chybné krytí
  Při nezamýšleném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa, který má fenu ve své péči, povinen nahlásit tuto skutečnost majiteli feny a je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé v souvislosti s nechtěným krytím. Po nezamýšleném krytí nepředpokládaným psem není další krytí dohodnutým psem dovoleno. Držitel chovného psa nemůže v takovém případě vznášet proti majiteli feny žádné nároky.
 • Potvrzení krytí
  Správně a plně provedené krytí potvrzuje držitel psa vystavením potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem krytí. Pokud plemenná kniha té které země předepisuje určité formuláře, ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu. Toto potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat:
 • jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa
 • jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny
 • jméno a adresu majitele popř. držitele krycího psa
 • jméno a adresu majitele feny v době krytí eventuálně datum získání feny
 • místo a datum uskutečněného krytí
 • podpisy držitele psa a majitele feny
 • pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně.
 • Náhrada za krytí
  Majitel psa je oprávněn podepsat potvrzení o uskutečněném krytí až po zaplacení smluvené náhrady za krytí. Zadržení feny jako zástavy je zakázáno.
 • Pokud dohodnutý pes z nějakého důvodu nekryje, nebo fena není ke krytí ochotna, takže ke krytí nedošlo, má majitel psa přesto právo na úhradu nákladů podle bodu 2, ne však na částku smluvenou za krytí.
 • Mimo dohodnuté částky nemá majitel psa žádné právo požadovat na majiteli feny potomky psa. Zvláště nemá žádný právní nárok na přenechání štěněte. Pokud je však přenechání štěněte dohodnuto jako náhrada za krytí, je třeba tuto dohodu písemně stvrdit ještě před krytím. V takovém ujednání musí být bezpodmínečně zohledněny následující body:
 • doba výběru štěněte majitelem psa
 • doba odevzdání štěněte majiteli psa
 • doba, do které si majitel psa musí štěně vybrat (po jejímž uplynutí právo na výběr štěněte zaniká)
 • doba, do které majitel psa musí štěně převzít (po jejímž uplynutí právo na převzetí štěněte zaniká)
 • ustanovení týkající se výloh na dopravu
 • zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo jen jediné štěně, nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne
 • Nezabřeznutí feny
  Po správně provedeném krytí se poskytnutý výkon psa považuje za dokonaný a tím vzniká předpoklad pro plnění smluvené náhrady za krytí. Tím se neposkytuje záruka zabřeznutí feny. Záleží na uvážení majitele psa, zda v případě nezabřeznutí feny poskytne příští krytí bezplatně, nebo část peněz za krytí vrátí. Takové ujednání musí být před krytím písemně uvedeno ve smlouvě o krytí.
  Dohodnuté právo na krytí zdarma zaniká zásadně úhynem psa, změnou jeho majitele, nebo úhynem feny.
  Pokud se prokáže (vyšetřením spermatu psa), že pes byl v době krytí neplodný, vrátí se majiteli feny částka zaplacená za krytí.
 • Umělé oplodnění
  Umělé oplodnění není dovoleno provádět u psů, kteří se předtím nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimky (jestliže pes nebo fena se dosud nereprodukovali přirozeně) mohou být učiněny národními chovatelskými kluby v určitých případech. U umělého oplodnění feny musí zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit správci plemenné knihy, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma psa, pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel eventuálně držitel psa poskytnout majiteli feny zdarma informace, uvedené pod bodem 7 písmeno a. - g.
  Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace jdou k tíži majitele feny. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V tomto osvědčení musí být uvedeno místo a doba umělého oplodnění, jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny, a jméno a adresa majitele feny.
  Majitel psa, jemuž bylo odebráno semeno je povinen majiteli feny vystavit osvědčení o krytí, dodatečně k veterinárnímu osvědčení.
 • Postoupení práva k chovu - smlouva o nájmu
  Jako chovatel vrhu vystupuje zpravidla majitel feny v době krytí. Právo k chovnému využití feny nebo psa může být smluvně postoupeno třetí osobě. Postoupení práva chovu musí být v každém případě provedeno písemně a to před předpokládaným krytím. Písemné postoupení práva chovu se musí včas hlásit příslušnému správci plemenné knihy, případně také chovatelskému klubu příslušného plemene. Musí být přiloženo i k žádosti o zápis vrhu. Postoupení práva chovu musí zřetelně popisovat všechna práva a povinnosti obou smluvních stran.
  Ten, kdo dočasně přebírá fenu k chovnému využití, se ve smyslu tohoto řádu považuje po dobu od krytí do odstavu štěňat za majitele feny.
 • Podklady
  Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy o původu vystavené plemennou knihou uznávanou FCI bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem, jsou čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o původu uznávané FCl. Štěňata se zásadně prodávají a převádějí soukromým osobám, na jejichž jméno se vystavuje výstupní osvědčení o původu.
 • Průkazy o původu psů uznávané FCI se považují za platný doklad o původu, nikoliv však za osvědčení o vlastnostech zapsaného psa.
 • Zápis štěňat do plemenné knihy
  Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí při převodu vlastnictví březí feny nový majitel automaticky za chovatele nastávajícího vrhu.
 • Každý pes, který byl odchován a zapsán v členské zemi FCI nebo v zemi smluvního partnera musí být opatřen trvalým a nezfalšovatelným označením; toto označení se uvede do průkazu o původu psa.
  Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny trvalé bydliště (résidence habituelle), a na jeho chovatelskou stanici. V případě nemožnosti právního určení trvalého bydliště, má majitel feny právo na vrh a zápis vrhu v zemi, kde pobývá v době krytí, za předpokladu splnění následujících požadavků:
 • Majitel musí splnit chovné požadavky chovatelského klubu v zemi, kde pobývá v době krytí. Majitel musí předložit osvědčení vydané příslušným místním úřadem v místě pobytu, osvědčující nepřerušenou délku pobytu v zemi po dobu alespoň 6 měsíců.
 • Po splnění výše uvedených požadavků zapíše chovatelský klub v zemi, kde majitel pobývá v době krytí, vrh na svém území do své plemenné knihy, vydá štěňatům průkazy o původu s uvedením chovné stanice majitele a jeho adresou pobytu.
 • Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznávanou FCI. Takový chovatel smí nechat vrh zapsat v zemi, která vede plemennou knihu uznanou FCI.
 • Všechny vrhy se zapisují úplné; to znamená, že se zapisují všechna štěňata, která byla odchována až do okamžiku podání žádosti o zápis vrhu.
 • Průkazy o původu, které slouží jako rodné listy, se vystavují pouze pro přesně stanovené původy, Pro jeden vrh se fena připouští jediným psem. V případě jakýchkoliv odchylek jsou chovate1ské kluby povinny na náklady chovatele stanovit původ pomocí rozboru DNA.
 • Chovatelské řády členských zemí a smluvních partneru mohou překračovat ve svých požadavcích požadavky FCI, nesmějí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s Mezinárodním chovatelským řádem FCL.
 • Závěr
  Tento Mezinárodní chovatelský řád FCI z roku 1979 nahrazuje Mezinárodní chovatelský řád z Monaka z roku 1934. V případě rozporů v názorech na právní výklad textu je rozhodující německá verze tohoto dokumentu.

Schváleno na Valném shromáždění FCI 11. a 12. června, 1979 v Berou.
Překlad kontrolován právní komisí ve Winterthuru 22. ledna 1990.

Text uvedený tučným písmem byl schválen Předsednictvem (FCI) v Římě v říjnu 2006. Novela je platná od 1. 1. 2007.

 


nahoru