Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE ICO

 
Prováděcí směrnice
1. Pro vydání krycího listu
2. Pro krytí psem
3. Pro hlášení vrhu
4. Pro vydání zápisových čísel
5. Pro kontrolu vrhu, čipování štěňat a kontroly chovu

 
1. Směrnice pro vydání krycího listu

1.1  Krycí list (dále jen KL) vystavuje hlavní poradce chovu pro příslušné plemeno na žádost majitele feny. Majitel feny, který požádá o vystavení KL, musí být členem ICO nebo chovatel stojící mimo klub na základě platné uzavřené smlouvy mezi chovatelem a ICO.

1.2  Na žádosti o vystavení KL majitel feny uvede:
a) jméno feny včetně názvu chovatelské stanice
b) datum narození feny
c) číslo zápisu, včetně zkratky PK, která PP vydala
d) jméno otce včetně názvu chovatelské stanice
e) jméno matky včetně názvu chovatelské stanice
f) datum posledního krytí feny
g) datum poslední ho vrhu feny
h) V případě, že majitel žádá určitého krycího psa, uvede jeho jméno včetně názvu CHS, číslo zápisu v PK, bonitační kód psa, případně přiloží opis PP, jestliže je pes v majetku člena jiného klubu, nebo je v zahraničí (zahraniční krytí).

1.3  K žádosti o vystavení KL majitel feny přiloží doklad o zaplacení poplatku za (žádost o) vystavení KL. Bez tohoto dokladu žádost nebude vyřízena.

1.4
  Do 14 dnů majitel feny obdrží:
a) originál KL, kopie zůstává u HPCH
b) 2x tiskopis Hlášení vrhu v případě, že nemá přístup na internet a komunikuje pouze poštou. Jinak si tiskopis Hlášení vrhu stáhne ze stránek ICO.


1.5
  Platnost KL je maximálně  jeden rok od data vystavení. V případě ukončení členství chovatele v ICO (nebo vypršení platnosti smlouvy u chovatele stojícího mimo klub) je ukončena i platnost KL. Pokud KL v dané době nebyl využit, musí chovatel při vystavení nového KL uhradit poplatek za (žádost o) vystavení KL. V případě, že fena nezabřezla, hledí se na KL jako na využitý a pro další krytí je nutné vystavení nového KL, včetně uhrazení poplatku za vystavení KL.

 

2. Směrnice pro krytí psem

2.1  Majitel krycího psa nesmí použít psa ke krytí feny bez vystaveného nebo neplatného KL.

2.2
  Ke krytí feny lze použít pouze jednoho z uvedených krycích psů v nabídce psů na KL. Majitel feny si sám ve vlastním zájmu dohodne s majitelem psa podmínky náhrady za krytí.

2.3
  Za mimořádných okolností, kdy pes ve smyslu nabídky krycích psů uvedených na KL
a) uhyne
b) onemocní
c) odmítá krytí feny
d) není jinak způsobilý ke krytí
e) není povolen ke krytí majitelem
má majitel feny právo využít ke krytí jiného psa
pouze se souhlasem HPCH pro dané plemeno. Krycí pes, který byl použit ke krytí feny mimo nabídky krycích psů uvedených v KL, bude dodatečně připsán, chovatelem po odsouhlasení HPCH. 2.4  Majitel feny a majitel krycího psa společně vyplní KL a podepíší.

2.5  Originál KL majitel feny zasílá do 7 dnů po krytí HPCH, který vystavil KL.

2.6
  Dohoda o náhradách a podmínkách za krytí psem je právním aktem dvou smluvních stran a není žádným klubovým předpisem upravená.

 

3. Směrnice pro hlášení vrhu

3.1  Po narození štěňat výplní majitel feny, dále již chovatel, tiskopis Hlášení vrhu.

3.2
  1x tiskopis Hlášení vrhu odešle chovatel  n e p r o d l e n ě  po vrhu, nejpozději však do 7 dnů po vrhu, HPCH pro dané plemeno.

3.3  Narození štěňat nahlásí chovatel majiteli krycího psa neprodleně volnou formou (např. dopisem, e-mailem, sms a pod).

3.4
  Po nahlášení vrhu zašle HPCH chovateli (a to pouze v případě, že chovatel nemá přístup na internet. Jinak si tyto tiskopisy stáhne chovatel ze stránek ICO):
- 2x žádanku o zápisová čísla (s uvedením čísla KL, razítkem a podpisem HPCH
  pro dané plemeno)
- 2x přihlášku k zápisu štěňat
- 3x přejímka kontroly vrhu
Všechny tiskopisy budou odeslány HPCH chovateli do 7 dnů od doručení Hlášení vrhu Českou poštou.

 

4. Směrnice pro vydání zápisových čísel

4.1  Žádanka o zápisová čísla – stáří štěňat 3-4 týdny (Článek 9 Chovatelského a zápisního řádu ICO). Žadatel vyplňuje pouze silně orámovanou část. Při záznamu jmen štěňat uvádí abecedně nejdříve psy, potom feny. Žádost zasílá ve stáří 3 týdny (aby do max. 4 týdnů věku štěňat byla žádanka zaslána na ČMKU) elektronicky, nebo poštou na adresu HPCH ICO pro dané plemeno, který ji elektronicky zašle na PK ČMKU Maškova 3, Praha 8 Kobylisy, 182 53. Chovatel souhlasí, aby jeho osobní údaje byly použity pro potřeby ICO a ČMKU.

4.2  Žádanka o zápisová čísla musí obsahovat následující údaje:
- plemeno
- číslo KL, razítko a podpis HPCH pro dané plemeno
- datum narození štěňat
- jména štěňat v abecedním sledu a podle jejich pohlaví (nejdříve psi a následně feny)
- jméno a číslo zápisu otce a matky vrhu
- název chovatelské stanice
- jméno, příjmení, adresu a PSČ chovatele,
e-mail chovatele

4.3  Pracoviště PK přidělí zápisové čísla do 10 dnů po doručení žádanky

4.4
  Vrhům starším 5 týdnů PK ČMKU zápisová čísla již  n e v y d á !

 

5. Směrnice pro kontrolu vrhu, čipování štěňat a kontroly chovu   

5.1  Kontrola vrhu včetně čipování štěňat se provádí nejdříve ve 49 dnech věku štěňat, kdy se kontrolují a opatřují čipem štěňata celého vrhu.
5.1.1  Označování zvířat, tedy i psů, čipováním bez znecitlivění, provádí odborně způsobilá osoba dle veterinárního zákona.


5.2
  Nejpozději se kontrola vrhu a čipování štěňat může provést tak, aby do 3 měsíců věku štěňat byla předána kompletní dokumentace HPCH pro dané plemeno na PK ČMKU. Výjimky z tohoto ustanovení může ve zcela výjimečných případech povolit pouze předsednictvo ČMKU.

5.3
  Kontrola vrhu
Má dvě části:
a) hodnocení klinického stavu štěňat se zaměřením na zdravotní stav potvrzuje chovatelem zvolený veterinární lékař (lze využít vakcinaci, čipování). Výsledek kontroly potvrdí vet. lékař na předepsaném tiskopisu "Příloha k přihlášce štěňat".
b) hodnocení štěňat z hlediska znaků požadovaných standardem pro dané plemeno hodnocení provádí chovatel vlastní samokontrolou a veškeré údaje stvrzuje čestným prohlášením na tiskopisu "Příloha k přihlášce štěňat"
nebo
poradce chovu na základě vyžádání chovatele (v tomto případě hradí náklady na poradce chovu chovatel ve smyslu stanovených náhrad).
5.3.1  Mimořádná kontrola vrhu
ICO si vyhrazuje právo provést mimořádnou kontrolu vrhu v případě, že se v chovu objevily po daných chovných jedincích dědičné vady, vylučující vady nebo závažné odchylky od standardu daného plemene.
Chovatel bude na kontrolu včas upozorněn a o kontrole vrhu a jejím personálním určení rozhodne HPCH pro dané plemeno.Náklady na tuto kontrolu jdou na vrub ICO.

5.3.2
  Kontroly vrhu u chovatelů chovajících mimo klub na základě smlouvy se provádí podle podmínek stanovených v bodu 5.3.

5.4
  ZRUŠEN

5.5
  K tomu, aby chovatel splnil podmínky kontroly vrhu a čipování štěňat, je zapotřebí dbát, aby:
a) štěňata byla klinický zdravá
b) štěňata byla vakcinovaná (dodrženo vakcinační schéma), odhmyzená a odčervená
c) byla štěňata zcela samostatná ve výživě
d) štěňata byla ve skvělé kondici, svým vývinem odpovídala svému věku a naplňovala charakteristické rysy plemene dané standardem, přiměřeně k věku štěněte
e) štěňata odpovídala svoji hmotnosti předpokládané váze - u plemene pekinéz 0,8-1,1 kg, u plemene japan-chin 0,6-0,8 kg.

5.6  Nebudou-li splněny podmínky pro kontrolu vrhu a čipování štěňat, má chovatel právo oddálit kontrolu vrhu až o 14 dnů. Prodej štěňat se může uskutečnit až po splnění podmínek kontroly, a po dosažení minimální stanovené hmotnosti štěňat (viz. bod 5.5. písm. e)

5.7
  Ve sporných případech rozhodne HPCH pro dané plemeno.

5.8
  Kompletní dokumentaci o provedené kontrole vrhu a čipování štěňat zašle chovatel HPCH pro dané plemeno.
Dokumentaci tvoří:
- originál KL
- 2x přihláška k zápisu štěňat vyplněná a potvrzená chovatelem
- 1x příloha k přihlášce k zápisu štěňat potvrzená podle bodu 5.3. písmeno a) a b)
- žádanka o zápisová čísla potvrzená oprávněnou osobou, která čipování provedla
- kopie dokladu u uhrazení poplatku za každé zapsané štěněU prvního vrhu je nutné připojit fotokopii mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice.U prvního vrhu feny je nutné připojit originál PP včetně jeho výstavní přílohy.Je-li kontrolován vrh feny, která byla zakoupena do majetku chovatele již jako chovná, je nezbytné přiložit PP, kde musí být vyznačena změna majitele.


5.9
  Náklady spojené s kontrolou vrhu štěňat na vyžádání chovatele a čipování hradí chovatel poradci chovu po provedení úkonu následovně:
- za každý 1 km od místa bydliště poradce chovu k chovateli a zpět 6,- Kč bez přihlédnutí k použitému dopravnímu prostředku.
- chovatel neproplácí náhradu za čas věnovaný poradcem chovu kontrole vrhu
- při opakované kontrole vrhu jsou hrazeny náklady poradci chovu chovatelem znovu

- čipování provádí vet. lékař, chovatel hradí  cenu podle ceníku vet.lékaře

5.10
  Po provedené kontrole vrhu a čipování štěňat může chovatel štěňata prodat.
Cena štěněte se řídí nabídkou a poptávkou, kvalitou štěňat, rodokmenovou hodnotou rodičů štěňat a je smluvní mezi oběma stranami. Interclub Orient pekinéz a japan-chin žádným předpisem cenu štěňat nestanovuje.

5.11
  Kontrola chovu
ICO má právo provést kontrolu chovu u chovatelů - členů ICO a u chovatelů chovajících na základě smlouvy s ICO v souladu s ustanovením Zápisního řádu ČMKU, čl. II, bod 4. o zajištění garance regulérnosti chovu vůči ČMKU.
Chovatel bude na kontrolu včas upozorněn a o kontrole chovu a jejím personálním složení rozhodne předseda ICO na základě návrhu HPCH pro dané plemeno. Náklady na tuto kontrolu jdou na vrub ICO.

 

 


nahoru