Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

Interclub Orient Pekinéz a Japan-chin, z. s.

STANOVY SPOLKU

 

Čl. I

Název a sídlo

Interclub Orient Pekinéz a Japan-chin, z. s. (dále jen "ICO") má sídlo v Nové Pace, na adrese Svobody 1269, 509 01 Nová Paka.
Anglický ekvivalent jména spolku: Interclub Orient Pekingese and Japanese Chin Identifikační číslo spolku: 13583646
Spolek je zapsán pod spisovou značkou L 10172 u Krajského soudu v Hradci Králové

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem ICO je výhradně kynologická činnost, tj. zejména chov, propagace a veškerá podpora psů plemen pekingský palácový psík – Pekingese (standard FCI č. 207) a japan-chin – Japanese Chin/Chin (standard FCI č. 206), shromažďování a podpora jejich chovatelů, držitelů, vystavovatelů a přátel. ICO působí na celém území ČR.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost ICO směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Je zaměřená výhradně na odbornou, zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost. ICO nesmí provozovat hospodářskou činnost, založenou na komerční bázi (podnikání), popřípadě další činnosti, které jsou v rozporu s předpisy FCI. Členové ICO nesmějí obchodovat se psy formou podnikání, jakoukoli formou realizovat či podporovat překupnictví psů.

Hlavní činnost ICO je naplňována zejména prostřednictvím:

a) vedení chovu výše uvedených plemen v ČR v pod patronací ČMKU (Českomoravská kynologická unie se sídlem v ČR) a FCI (Federation Cynologique Internationale se sídlem v Belgii) ve smyslu standardů plemen FCI č. 206 a 207, skupina IX. FCI,

b) vytváření podmínek pro rozvoj plemen zabezpečením cílevědomé plemenitby zejména s přihlédnutím ke zdraví a pohodě chovaných psů, zvyšování úrovně chovu plemen jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností,

c) vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti s ohledem na osvědčené tradice v chovatelství,

d) zvyšování odborných znalostí členů ICO,

e) propagace chovatelské činnosti svých členů,

f) pořádání výstav a akcí (např. bonitací k uchovnění zvířat) k propagaci plemen podle směrnic ČMKU a FCI,

g) zajištění veškerých chovatelských služeb prostřednictvím ICO i ČMKU klasickou i elektronickou cestou,

h) zpracovávání a předávání návrhů a připomínek k návrhům ČMKU,

i) informování členů o výsledcích jednání ČMKU,

j) spolupráce s dalšími kynologickými organizacemi v ČR i zahraničí, spolupráce s dalšími fyzickými i právnickými osobami v oblasti kynologie,

k) spolupráce s Komisí pro rozhodčí ČMKU v oblasti dalšího vzdělávání rozhodčích, navrhování nových rozhodčí, vyjadřování se k žádostem rozhodčích o rozšíření aprobace,

l) hájení zájmů svých členů, poradenská, konzultační a vzdělávací činnost,

m) na základě uzavřené smlouvy umožnění chovu chovatelům stojícím mimo ICO, pokud nevykonávají chovatelskou činnost v organizacích a sdruženích stojících mimo rámec ČMKU nebo jim bylo ukončeno členství pro porušení chovatelského řádu.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členství v ICO je řádné a čestné.

2. Členství v ICO je dobrovolné, pro starší 18 let. Dolní věková hranice je 15 let a je vázána na souhlas zákonného zástupce žadatele o členství. Nezletilí členové nemají volební právo a nemohou být voleni do orgánů klubu.

3. Vznik členství

Členem ICO se může stát občan České republiky i jiného státu, který souhlasí se stanovami a předpisy ICO a zaplatil ve stanovené lhůtě členský příspěvek na příslušný kalendářní rok, pokud nevykonává chovatelskou činnost v organizacích a sdruženích stojících mimo rámec ČMKU.

Členství u nového žadatele vzniká na základě podané přihlášky žadatele, zaplacením členského příspěvku a registrací v seznamu členů ICO. Funkcionář odpovědný za členskou základnu podá informaci výboru ICO a hlavnímu poradci chovu (dále jen „HPCH“) pro dané plemeno.

4. Zánik členství

Členství v ICO zaniká:

- neuhrazením členského příspěvku na další rok v termínu do 31. 12. stávajícího roku, pokud nebyl předsedou ICO povolen odklad,

- ukončením členství písemným sdělením předsedovi ICO,

- úmrtím člena ICO,

- zrušením členství rozhodnutím výboru klubu ze závažných příčin a to 2/3 většinou přítomných členů. Za závažné příčiny lze považovat např. příkrý rozpor jednání člena ICO se stanovami spolku a na ně navazujícími předpisy, prokázané nedodržení chovatelské etiky, dobrých mravů a zásad chovu, uvedením nepravdivých údajů v dokumentech předkládaných s přihláškou k zápisu štěňat apod. Za závažnou příčinu je rovněž považována snaha jakkoli poškodit ICO nebo jeho dobré jméno.

Proti rozhodnutí se lze odvolat k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.
Při ukončení nebo zrušení členství v průběhu roku se alikvotní část členského příspěvku nevrací.

5. Obnovení zaniklého nebo ukončeného členství v ICO

Členství, které zaniklo neuhrazením členského příspěvku na další rok v termínu do 31. 12. stávajícího roku, může být obnoveno na základě souhlasu předsedy ICO a po uhrazení tohoto příspěvku. Funkcionář odpovědný za členskou základnu podá informaci výboru ICO a HPCH pro dané plemeno. Proti zamítavému rozhodnutí se lze odvolat k výboru ICO.

Členové, kteří ukončili členství písemným sdělením, mohou být po podání nové přihlášky znovu přijati se souhlasem výboru ICO. Proti rozhodnutí výboru lze podat odvolání k členské schůzi ICO.

Členové, kterým bylo ze závažných příčin členství ukončeno ze strany ICO (článek IV. bod 4. stanov), již nemohou být znovu přijati za členy ICO.

6. Čestné členství

může udělit výbor ICO významným osobnostem, zasloužilým členům a chovatelům. Lze je udělit i cizincům. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Čestné členství je doživotní. Mimo výše uvedeného má čestný člen stejná práva i povinnosti jako řádný člen.

7. Práva a povinnosti člena ICO

a) Práva člena ICO:

- zúčastňovat se jednání na členských schůzích, a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

- volit, být volen do orgánů ICO po dosažení věku 18 let,

- podílet se na práci ICO svými návrhy, připomínkami a zkušenostmi,

- podílet se na výhodách členů, využívat společných prostředků,

- odvolávat se proti rozhodnutí výboru ICO k revizní komisi nebo členské schůzi ICO.

b) Povinnosti člena ICO:

- odpovědně dodržovat stanovy a další normativy ICO, jednat v jejich duchu, plnit usnesení orgánů ICO,

- platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě (viz čl. IV, bod 4. a 5 stanov) a výši,

- prosazovat cíle a poslání ICO, podílet se aktivně na jejich uskutečňování, hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

- dodržovat všeobecně platné předpisy o ochraně zvířat; aktivně je pomáhat zajišťovat,

- dbát na dodržování etiky chovu,

- oznámit do 30 dnů výboru ICO změny související se členstvím v ICO (změna adresy, zánik členství).

 

Čl. V

Orgány spolku

Orgány ICO jsou:

a) členská schůze,
b) výbor ICO,
c) revizní orgán

 

Čl. VI

Členská schůze

je nejvyšším orgánem ICO, rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření ICO, zejména:

- schvaluje stanovy ICO a změny těchto stanov,

- projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ICO, zprávu revizního orgánu,

- projednává činnost výboru ICO,

- schází se dle potřeby, nejméně 1x do roka, je svolávána písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před datem konání, pozvánky posílá výborem pověřený člen výboru,

- usnesení členské schůze se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů ICO a je závazné pro orgány ICO i pro všechny členy ICO,

- požádá-li alespoň 1/3 členů ICO písemně o mimořádné svolání členské schůze, je pro výbor ICO závazné členskou schůzí svolat nejpozději do 3 měsíců od obdržení žádosti,

- chvaluje výši členských příspěvků pro příští období,

- řeší odvolání členů vůči rozhodnutí výboru ICO,

- rozhoduje o zániku ICO,

- ozhoduje o všech věcech, které nespadají do působnosti jiného orgánu spolku.

1x za 5 let je členská schůze schůzí volební. Je svolávána písemně nebo elektronicky nejpozději do 15 dnů před datem konání. Pozvánky posílá předseda ICO nebo výborem pověřený člen výboru. Má za úkol:

- zvolit 5 nebo 7 členný výbor ICO pro příští funkční období, zvolit revizní orgán. O počtu volených členů výboru rozhoduje celkový počet členů ICO, podle klíče do 50 členů spolku 5 členů výboru, nad 50 členů spolku 7 členů výboru. Rozhodující je početní stav členů ke dni konání volební členské schůze. Počet členů revizního orgánu určí volební členská schůze, může zvolit 1 – 3 členy. Členská schůze určuje způsob volby,

- zvolit osoby do konkrétních funkcí. Výroční členská schůze volí přímou volbou předsedu, 2 místopředsedy a ostatní členy výboru. Stejně volí členy revizní orgán.
- stanovit zásadní úkoly pro činnost ICO pro příští období,

- jednat o změnách, schválit případné změny stanov ICO.

Návrhy členů, které mají být projednány na členské schůzi, musejí být zaslány doporučenou poštou předsedovi ICO nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze. K návrhu členů je výbor ICO povinen zpracovat písemné vyjádření, které přednese členské schůzi ICO. V případě nesouhlasu výboru ICO s návrhem členů, členská schůze hlasuje o stanovisku výboru v prvním pořadí.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze lze projednat jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů ICO.

Členská schůze nebude přijímat usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž projednávání nebylo předem avizováno v pozvánce na členskou schůzi. Otázkami zásadního významu v tomto smyslu se rozumí:

a) změna stanov ICO,

b) odvolání funkcionářů ICO před skončením funkčního období,

c) zrušení ICO, jeho sloučení s jiným právním subjektem, nebo rozdělení.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů ICO, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.

O průběhu členské schůze a rozhodnutích na ní přijatých pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Za správnost zápisu odpovídá osoba, která řídí schůzi. Tuto osobu určuje výbor.

 

Čl. VII

Výbor spolku

Výbor ICO je volen členskou schůzí v počtu 5 až 7 členů (viz čl. VI stanov). Funkční období výboru je 5 leté. Výbor řídí činnost spolku a rozhoduje o všech věcech, které nespadají do kompetence členské schůze nebo kontrolního orgánu
Výbor ICO tvoří předseda, 2 místopředsedové a členové výboru zvolení podle čl. VI. stanov.
Předseda spolku jedná jeho jménem, zastupuje jej navenek a odpovídá za plnění úkolů výboru spolku. V případě jeho indispozice nebo na základě pověření jej zastoupí místopředseda. Jednání za spolek stvrzuje předseda nebo jeho zástupce svým podpisem a otiskem klubového razítka.

Předseda a místopředsedové se scházejí podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.

Výbor ICO:

- je nejvyšším řídícím orgánem ICO mezi členskými schůzemi,

- schází se dle potřeby, schůze svolává předseda zpravidla 1x za půl roku, neodkladné záležitosti vyřizuje předseda a z jeho pověření místopředsedové,

- svolává členskou schůzi stanovuje její program,

- zajišťuje plnění usnesení členské schůze,

- předkládá členské schůzí zprávu o činnosti,

- schvaluje změny interních předpisů (např. Chovatelský, Zápisní, Bonitační řád, Směrnice apod.) navazujících na stanovy ICO,

- stanovuje výši poplatků za chovatelský kynologický servis,

- sestavuje plán činnosti, rozpočet ICO,

- vede agendu členské schůze a schůzí výboru, archivuje veškeré zápisy ze zasedání,

- vede členskou evidenci,

- vede účetní evidenci,

- má právo kooptovat do výboru nebo revizní orgán jiného člena ICO v případě, ukončí-li člen výboru nebo revizní orgán své členství v ICO. Tato kooptace podléhá schválení nejbližší členské schůze,

- jmenuje a odvolává poradní orgány ICO:

a) HPCH pro daná plemena. HPCH pro dané plemeno může být člen výboru ICO. Pokud HPCH pro dané plemeno není členem výboru ICO, má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním,

b) redakční radu pro spolkové materiály ICO (např. ročenku),

c) podle potřeby i další poradní orgány (odborné komise), např. pro ochranu zvířat atd.,

- provádí výběr vhodných kandidátů na funkce rozhodčích exteriéru plemen sdružených v ICO, vyjadřuje se ke kandidátům z jiných klubů,

- zajišťuje delegování rozhodčích k výstavám a bonitacím,

- zajišťuje vydávání tiskovin ICO, zejména ročenku ICO, spravuje spolkové internetové stránky,

- rozpracovává chovatelský řád.

Výkon funkce členů výboru ICO je dobrovolný. Členství ve výboru je čestná funkce, za jejíž výkon nepřísluší odměna. Každý člen výboru má právo na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce. Náklady jsou hrazeny z prostředků spolku.

 

Čl. VIII

Revizní orgán

Je volen dle čl. VI. stanov a je 1 až 3 členný.

Revizní orgán:

- sleduje a kontroluje hospodaření a činnost ICO,

- sleduje zabezpečování úkolů vyplývajících ze stanov, schválených dokumentů a usnesení členské a výroční členské schůze,

- ve své činnosti se řídí směrnicemi, vyhláškami o činnosti komise a obecně platnými zákonnými předpisy,

- pokud je 3 členný, pak na ustavující schůzí volí ze svého středu předsedu při prosté většině přítomných členů komise. Ten se účastní schůzí výboru s hlasem poradním,

- o své činnosti podává zprávy členské a výroční členské schůzi ICO.

Členové revizní orgán se mohou účastnit jednání výborových schůzí s hlasem poradním. Revizní orgán se schází dle potřeby.

Výkon funkce členů revizní orgán ICO je dobrovolný. Členství v revizní komisi je čestná funkce, za jejíž výkon nepřísluší odměna. Každý člen revizní orgán má právo na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce. Náklady jsou hrazeny z prostředků spolku.

 

Čl. IX

Hospodaření a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. Příjmy ICO tvoří zejména:

- členské příspěvky. Výši příspěvků stanovuje výbor, termín pro zaplacení členských příspěvků na další kalendářní rok viz čl. IV bod 4 a 5

- podíl z poplatků za vystavení průkazů původu odvedený ICO smluvní plemennou knihou,

- poplatky za kynologický a chovatelský servis. Struktura jejich výše podléhá rozhodnutí výboru,

- sponzorské příspěvky dary.

2. Výdaje ICO tvoří zejména:

- poplatky plynoucí z členství v ČMKU,

- náklady plynoucí s činností zástupců delegátů na zasedání v ČMKU,

- náklady spojené s činností výboru a revizní orgán a se svoláváním členské schůze,

- náklady spojené s organizováním kynologických akcí (např. klubová výstava, bonitace apod.),

- náklady na propagační, osvětovou a další činnost.

Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním, a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního hospodaření.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. X

Ukončení činnosti ICO

O ukončení činnosti ICO rozhoduje členská schůze svolaná k tomuto účelu. Svolání schůze za účelem ukončení činnosti ICO musí být provedeno písemnou pozvánkou, kde je jasně uveden účel svolání a která musí být zaslána nejpozději 60 dnů před datem konání. K platnému ukončení činnosti je zapotřebí 2/3 většiny hlasů přítomných členů.

Při rozhodnutí o zrušení ICO bude majetek vypořádán dle čl. IX stanov.

 

Čl. XI

Platnost stanov

Stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi ICO konané dne 04. 10. 2015 v Praze, platí od 01. 01. 2016.

 

 


nahoru