Interclub Orient pekinéz a japan-chin 

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD ICO

 
Cílem Interclubu Orient pekinéz a japan-chin (dále jen ICO) je chov čistokrevných plemen psů uvedených v názvu klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince.

 
Článek 1 - Účel a působnost

1.1  Tento chovatelský a zápisní řád upravuje pravidla chovu čistokrevných plemen psů začleněných do ICO. Je plně v souladu s Chovatelským a zápisním řádem ČMKU, zákonem 87/1987 Sb. zákonem 246/1992 Sb.

1.2  Chovatelský a zápisní řád upravuje činnost, kterou ICO řeší své organizační záležitosti.

1.3  Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.

1.4  Ustanovení tohoto chovatelského a zápisního řádu jsou závazná pro všechny členy ICO, kteří vlastní nebo drží chovné jedince.

 
Článek 2 - Chovní jedinci

2.1  Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu (dále jen PP), vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek:

- předložení osvědčení totožnosti
- minimální věková hranice 15 měsíců věku jedince
- uchovnění bonitační komisí (nejdříve ve 12 měsících věku)

2.2  Uchovnění jedinců se provádí na bonitacích v souladu s bonitačním řádem ICO.

2.3  Do chovu nebudou zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoli anatomické nebo exteriérové vady, která je podle plemenného standardu FCI důvodem vyřazení z chovu. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním a tónováním srsti a základní úprava a vyvazování psů na stolech při bonitacích a výstavách jsou zakázány.

2.4  ICO je oprávněn vyloučit z chovu takové jedince, kteří prokazatelně přenášejí na své potomstvo hrubé dědičné vady.

2.5  Fena smí být naposledy použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může v souladu se specifickými podmínkami plemene povolit příslušný chovatelský klub. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem.

 
Článek 3 - Chov a jeho řízení

3.1  Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba.

3.2  Druh chovu je v ICO řízená čistokrevná plemenitba. K chovu využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků zapsaných v plemenných knihách uznávaných FCI. Chovatel si sám navrhne krycí psy nebo o navržení požádá poradce chovu. V případě vlastního návrhu chovatele je poradce chovu povinen upozornit na možnost výskytu vad u potomstva a navrhnout vhodnější krycí psy.

 
Článek 4 - Chovatel, majitel chovného jedince

4.1  Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrovaná.

4.2  Majitel chovného jedince je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci. PP je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného jedince.

4.3  Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn užívat ho k chovu.

4.4  Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně HPCH plemene. Změna držení musí být u chovného psa nahlášena okamžitě, u feny se změna hlásí HPCH a plemenné knize. HPCH změny vlastnictví, úhyny a změny držení hlásí neprodleně hlavní plemenné knize ČMKU.

4.5  Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něho převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

4.6  Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Pokud v době vrhu není ukončeno pozůstalostní řízení je možný zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

4.7  V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize a vedení klubu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi spolumajiteli.

4.8  Využívání chovné feny nebo psa k produkci štěňat bez PP je nepřípustné a je v rozporu s tímto chovatelským řádem, ale i hrubým porušením chovatelské etiky. Za hrubé porušení chovatelské etiky a chovatelského řádu ICO se považují i činy proti zákonům ČR jako např. klecový odchov štěňat, krytí feny dvěma psy, podvržení štěňat, nedodržení základních hygienických potřeb všech jedinců, nedodržení veterinárních nařízení.

 
Článek 5 - Krycí listy

5.1  Krycí list (KL) je základní dokument a spolu s přihláškou k zápisu štěňat a žádankou o vystavení zápisových čísel tvoří základní dokumentaci pro vystavení PP. KL vystavuje na žádost chovatele nebo držitele HPCH.

5.2  KL musí obsahovat následující údaje:

- jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu
- jméno feny a číslo jejího zápisu
- jméno a adresu majitele nebo držitele psa
- jméno a adresu držitele feny
- podpisy obou majitelů (držitelů)
- místo a datum krytí

5.3  V rámci tvůrčí práce chovatele je povoleno použít ke krytí i jiného chovného psa, který není v nabídce KL uveden, ale splňuje všechna kritéria chovnosti. V tomto případě je chovatel (držitel) feny povinen doplnit údaje o tomto krycím psu do KL a pravdivost stvrdit podpisem.

5.4  KL se vyplňuje i v případě, že krycí pes a chovná fena patří témuž majiteli.

5.5  KL se vystavuje v originálu a jedné kopii. Platnost KL je 12 měsíců od data vystavení. Platnost KL končí, když chovatel (držitel) na originálu KL vyplní datum narození štěňat a odešle jej společně s Hlášením vrhu HPCH. Stejně tak je platnost KL ukončena, když fena nezabřezla.V tom případě chovatel (držitel) vyznačí "fena nezabřezla" a do 75 dnů od data krytí odešle KL HPCH. Vystavení náhradního KL řeší vnitroklubová směrnice.

5.6  Pro zamýšlené krytí v zahraničí nebo psem, který není v evidenci plemenné knihy platí stejné zásady s tím, že chovatel doplní přihlášku k zápisu štěňat o fotokopii PP krycího psa, případně o opis ověřený zahraniční plemennou knihou a dokladem o způsobilosti psa k chovu. V obou případech musí být PP krycího psa vystaven organizací uznávanou FCI.

 
Článek 6 - Krytí

6.1  Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného KL.

6.2  Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uveden na KL (popř. doplněn na KL).

6.3  Počet krytí chovného psa během kalendářního roku není omezen.

6.4  Mezi jednotlivými krycími akty psa musí být 24 hodin pohlavní odpočinek.

6.5  Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) krycího psa. Majitel respektive jinak zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

6.6  Pokud fena zůstává u majitele (držitele) krycího psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel (držitel) feny.

6.7  Majitel (držitel) psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v té době způsobila třetí osobě.

6.8  Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být použit ke krytí náhradní pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny a v souladu s tímto Chovatelským řádem ICO.

6.9  Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je majitel (držitel) krycího psa neprodleně tuto skutečnost majiteli (držiteli) chovné feny oznámit, jednat podle jeho dispozic a nahradit vzniklé škody. Majitel (držitel) psa nesmí po takovémto krytí žádat od majitele (držitele) feny žádné vyrovnání.

6.10  Pokud dojde k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) krycího psa, nechá tento na své náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tomto neprodleně zprávu majiteli (držiteli) feny. Pokud smrt feny nastala z viny majitele (držitele) krycího psa, je tento povinen její ztrátu nahradit v plném rozsahu. Pokud se toto zavinění neprokáže, je majitel (držitel) feny povinen uhradit majiteli (držiteli) krycího psa veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti se zjišťováním příčiny úhynu feny.

6.11  Po krytí vyplní majitel (držitel) krycího psa a majitel (držitel) chovné feny KL. Majitel (držitel) psa má právo podepsat KL až poté, co mu bylo uhrazeno krytí (pokud byla předem smluvená jednorázová úhrada, platná za krycí akt).

6.12  Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít písemně formou dohody. Při úhradě krytí formou štěněte, přísluší první volba majiteli (držiteli) feny. Další podrobnosti při této formě úhrady by měli být uvedeny v písemné dohodě (smlouvě) a to zejména:

- doba výběru štěněte
- doba odběru štěněte
- doba, po které zaniká právo na výběr štěněte
- doba, po které zaniká právo na odběr štěněte
- vyrovnání výloh s dopravou
- zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně že štěně zvolené majitelem psa do termínu odběru uhyne.

Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

6.13  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba způsobilá (zákon 87/1987 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito sperma určeného (dohodnutého) psa. Náklady na inseminaci hradí majitel (držitel) feny.

6.14  Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.

6.15  Právo krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

6.16  Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný a došlo-li k úhradě krytí hned po aktu, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

6.17  Krytí v zahraničí resp. jeho podmínky jsou stanoveny v čl.5 odst.6 tohoto Chovatelského řádu.

 
Článek 7 - Vrh

7.1  Fena a vrh mají být umístěny u majitele (držitele) feny. Pokud je nutné umístit fenu jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen HPCH.

7.2  Počet vrhů feny je omezen na 3 vrhy během dvou kalendářních let.

7.3  Fena nesmí v jednom vrhu kojit více než 6 štěňat. Nadpočetná štěňata je zakázáno utrácet. Povoluje se výživa od kojné feny nebo umělá výživa štěňat. Utratit štěňata smí pouze veterinární lékař v případech stanovených v § 5 zákona 246/1992 Sb. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.

7.4  O narození štěňat je chovatel povinen podat příslušnou zprávu poradci chovu a majiteli-držiteli psa. Hlášení vrhu zasílá chovatel HPCH, příslušnému poradci chovu a volnou formou majiteli (držiteli) krycího psa.

7.5  Nezabřeznutí feny hlásí majitel (držitel) feny majiteli (držiteli) krycího psa HPCH do 75 dnů po krytí.

7.6  Minimální věk pro odběr štěňat je 49 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem a musí splňovat minimálně stanovenou váhu pro plemeno pekinéz 0,8 - 1,1 kg a pro plemeno japan-chin 0,6 - 0,8 kg.

 
Článek 8 - Chovatelská stanice

8.1  Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.

8.2  Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice, bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

8.3  Nárok na ochranu a názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.

8.4  Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

8.5  Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.

8.6  Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.

8.7  Registrace chovatelské stanice zaniká:

- písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
- úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice

8.8  Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně nahlášeno HPCH a evidenci chovatelských stanic ČMKU.

 
Článek 9 - Zápisy štěňat do plemenné knihy

9.1  Podkladem pro zápis do plemenné knihy (dále jen PK) je přihláška vrhu.

9.2  Součástí přihlášky vrhu je KL a u prvního vrhu feny originál PP feny. V případě zahraničního krytí je součástí přihlášky i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti. Součástí přihlášky je i potvrzená žádanka o zápisová čísla.

9.3  Vrh musí být hlášen k zápisu celý nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána PK nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Přihláška vrhu se odesílá na PK prostřednictvím HPCH, který ověřuje správnost údajů.

9.4  Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být abecedně (vzestupně) za sebou, nejprve psi, pak feny. Pro každé plemeno se v jedné chovatelské stanici vede samostatná abecední řada. Je povoleno vynechat apostrofy.

9.5  Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.

9.6  Štěňata se zapisují do PK té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

9.7  V případě úhynu celého vrhu v době, kdy již byla odeslána přihláška k zápisu štěňat, je třeba vrátit žádanku o tetovací čísla HPCH a jeho prostřednictvím tuto skutečnost nahlásit PK.

 
Článek 10 - Zápis importovaných jedinců do PK

10.1  Jedincům dovezeným s PP, které jsou vystaveny organizacemi uznávanými FCI, přiděluje PK číslo zápisu podle tohoto schématu: zkratka PK (identifikační značka plemen), číslo zápisu (číslo zápisu ČMKU).
V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní PK.

10.2  PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným českým překladem.

 
Článek 11 - Zápis jedinců do registru

11.1  Registr je součástí PK do které se zapisují:

- importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v PK organizací neuznaných FCI
- štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků zapsaných v PK uznávaných FCI
- jedinci bez PP

11.2  Podmínkou pro zapsání do registru psů bez PP musí být souhlas ICO. Další podmínkou je posouzení jedince na dvou výstavách, dvěma různými posuzovateli a ocenění známkou "velmi dobrá". V dalším chovu musí mít jeden z rodičů plný rodokmen.

11.3  PP jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: "ČMKU - registr".

 
Článek 12 - Průkaz původu

12.1  Průkaz původu (dále jen PP) je vystaven na formuláři uznaném FCI a označen FCI a ČMKU.

12.2  PP musí obsahovat:

- rodokmen, nutné identifikační údaje o psu - feně
- nejméně tři generace předků
- přílohu, část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací

12.3  Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím jedince. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu po té, co jej obdržel z PK ČMKU, kterou byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

12.4  Ztrátu PP je nutné nahlásit PK. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze po zveřejnění v kynologických časopisech vystavit duplikát.

12.5  Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze PK.

12.6  Zápisy do přílohy provádí oprávnění pracovníci (PK, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU).

12.7  Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten kdo zápis provedl.

 
Článek 13 - Vývoz

13.1  PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem ČMKU označen:

- razítkem Export Pedigree
- průtlačným razítkem se znakem ČMKU
- kulatým razítkem ČMKU a podpisem pracovníka
- adresou nového majitele

13.2  Nákup a prodej psů nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

 
Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1  Porušením ustanovení tohoto Chovatelského řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti kárného řízení.

14.2  Výjimky z ustanovení tohoto Chovatelského řádu je oprávněna navrhnout a schválit pouze členská schůze ICO, pokud nebudou v rozporu s Chovatelským řádem ČMKU.

14.3  Doplnění a změny Chovatelského řádu podle organizačních potřeb je oprávněna navrhnout a schválit pouze členská schůze ICO. Tato doplnění a změny nesní být v rozporu s Chovatelským řádem ČMKU.

14.4  Členská schůze ICO a mezi členskými schůzemi výbor ICO má povinnost neprodleně upravit tento Chovatelský řád, pokud by se svými zásadami dostal do rozporu s Chovatelským řádem ČMKU.

14.5  Tento chovatelský a zápisní řád ICO byl schválen členskou schůzí ICO dne 15. listopadu 1997 a vstupuje v platnost dnem schválení.

 


nahoru